De website www.flexpack.be is in eigendom en beheer van de BWZ Klein-Brabant v.z.w. met ondernemingsnummer 0407.231.239

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Links naar andere sites:

www.flexpack.be bevat bindingen via hyperlinks met andere Internetsites, die niet de eigendom zijn van BWZ Klein-Brabant v.z.w.
BWZ Klein Brabant v.z.w. kan niet verantwoordelijk gehouden worden, en dit op geen enkele wijze, indien een bepaalde aangeduide site de van kracht zijnde wettelijke Belgische of Europese regels niet respecteert. Op geen enkel ogenblik kunnen de gevolgen voor het niet respecteren/naleven van de regels aan BWZ Klein-Brabant v.z.w. toegerekend worden.

Cookies en Google Analytics:

Zie ons Cookiebeleid

Intellectuele eigendom:

Iedere raadpleging of gebruik van de site www.flexpack.be geeft geen rechten, van welke aard ook, aan de gebruikers. De rechten blijven de exclusieve eigendom van de respectievelijke  auteurs. Uit hoofde  hiervan  worden alle gegevens/informatie, d.w.z. : teksten, foto’s, video ‘s, plakbrieven, logo’s en andere gereproduceerde  merken op de web site beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en/of enige andere regelgeving , die van toepassing/kracht  zijn op materies betreffende de intellectuele eigendom.

Tot dit doel en in overeenstemming met de van kracht zijnde voorschriften  in Belgisch recht inzake het intellectueel eigendomsrecht, de nationale reglementen en de vigerende  internationale conventies, kan slechts het strikt privaat gebruik toegelaten worden.  Alle andere gebruik, o.a. de reproductie,  wordt geacht een daad van namaking/vervalsing  te zijn, die afbreuk doet aan het merkenrecht, auteursrecht  en/of aan andere bepalingen van kracht inzake de intellectuele eigendom.

De gebruiker mag dus noch reproducties, noch voorstellingen maken, noch afstand doen, verspreiden, in de handel brengen, wijzigingen aanbrengen in  het geheel of een deel van de elementen , zoals in teksten, beelden en foto’s op de website opgenomen (niet-limitatieve opsomming).

BWZ Klein-Brabant v.z.w. houdt zich het recht voor van dit voorschrift af te wijken, en zal een voorafgaandelijk en geschreven akkoord geven aan iedereen die er om vraagt.

Bijgevolg, wordt alle onwettelijk gebruik van de elementen (tekst, beeld, foto’s en  logo’s), wat de wijze ook moge zijn, gelijk gesteld met een daad van reproductie, namaking/vervalsing of meer zelfs “piraterij”  en kan aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Bescherming van persoonsgegevens:

Zie ons Privacybeleid voor bezoek aan onze website.